Rekisteri ja tietosuojaseloste

Tokka Group Ky:n potilas- ja asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ: Tokka Group Ky (2880490-8)

YHTEYSHENKILÖ:  Anu Alatalo,  info @ tokkacare.fi tai puh: 044 7859594

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT: Rekisterin tietoja käsittelevät vain hoitosuhteen kannalta oleelliset Rekisterinpitäjän henkilökunnan edustajat. Käytämme asiakasrekisterin ylläpitoon tarkkaan valittua ja luotettua palveluntarjoajaa (Vello Solutions Oy), joka huolehtii tiedon, sovellusten ja verkon turvallisuudesta ja joka käsittelee tietoja luottamuksellisesti vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, jotka on mainittu tässä tietosuojaselosteessa. Henkilötietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille ilman Rekisteröidyn suostumusta. Vello Solutions Oy on Valviran rekisteröimä asiakas- ja potilastiedon tietojärjestelmä. Vellon omasta rekisterinpidosta ja tietosuojasta löytyy seloste sivulta: vello.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA KÄSITTELYN PERUSTE:

Tietoja kerätään ja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

- ajanvarauksen mahdollistaminen

- terveydenhuollon palvelun toteuttamiseen, hoitokirjausten dokumentointiin

- laskutukseen ja perintään

- palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn

- markkinointi-, informointi- ja muistutustarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteriin tallennetaan:

- rekisteröidyn yhteystietoja

- syntymäaika/henkilötunnus

- rekisteröidyltä itseltään haastattelussa saadut terveystiedot

- tehdyt ajanvaraukset

- hoitosuhteen kannalta oleelliset tiedot tehdyistä hoitotoimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta. Jos rekisteröity on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan hänen vanhempiensa yhteystiedot.

MISTÄ TIEDOT SAADAAN? Käsiteltävät tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen tehdessä ajanvarausta, sekä hoitosuhteen aloitushaastattelun aikana ja hoitosuhteen aikana. Mikäli asiakas on alaikäinen, tietoja voidaan saada myös huoltajilta.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA: Tietoja säilytetään niin kauan, kun se on liiketoiminnan kautta perusteltua. Terveystietojen säilyttämisaika on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista mukainen. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, ks. Rekisteröidyn oikeudet.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET:

- Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.

- Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja

- Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä mm., kun a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta b. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty) c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti d. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

- Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

- Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä rekisteriseloste on kirjattu 25.3.2022. Rekisterin henkilötietoja koskevat pyynnöt ohjataan rekisterinpitäjälle. Katso rekisterinpitäjän yhteystiedot.

Jaa tämä sivu